Řešení pro řízení budov

Operační program zaměstnanost

043_Školení zaměstnanců společnosti BUILDSYS, a.s.

(Reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005383)

Projekt 043_Školení zaměstnanců společnosti BUILDSYS, a.s. je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Buildsys, a.s. v oblastech, které jsou nezbytné pro profesní rozvoj zaměstnanců a společnosti. Projektu se účastní 25 zaměstnanců. Realizace probíhá v období od 1.6.2017 do 31.5.2019.

Projekt se zaměřil na podporu týmu lidí společnosti, kde u jednotlivých zaměstnanců byly identifikovány rozvojové potřeby. Tento projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Pro správné fungování a narůstající vývoj společnosti je nezbytné, aby zaměstnanci disponovali odpovídající úrovní znalostí, dovedností a kvalifikace. Společnost si je vědoma důležitosti a potřebnosti průběžného vzdělávání svých zaměstnanců, kdy je tato skutečnost ještě doprovázena rozšířením a podporou pracovní síly se dále vzdělávat s cílem si doplnit či změnit dosavadní kvalifikaci. Nedílnou součástí daného problému je nedostatečná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn. Samozřejmě s veškerými potřebnými oblastmi inovace je snaha společnosti velkou částí podpořit moderní systémy řízení lidských zdrojů, avšak dané záměry rozvoje znemožňovaly nedostatečné zdroje zaměstnavatele. Díky realizaci projektu bude možné daných cílů dosáhnout a potřebné oblasti podpořit.

Cílem projektu je celkově zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výstupem projektu bude díky realizaci podstatné zvýšení profesionality jednotlivých zaměstnanců, kteří budou disponovat vyšší úrovní svých znalostí a dovedností a tím celkově dojde k výraznějšímu rozvoji jak společnosti, tak i vlastnímu zvýšení odbornosti každého zúčastněného zaměstnance.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.